Boo Folkets Hus
+

INSTÄLLD! Orminge Karneval 2020! Tema Barnkonventionen

Hej!

Vi har fattat beslutet att ställa in Orminge Karnevalen 2020 på grund av rådande situation gällande Covid-19. Beslutet att skjuta evenemanget till helgen 4 – 5 september togs i april med förhoppning om att pandemin skulle klingat av och att reglerna för sammankomst skulle återgått till det normala, tyvärr är så inte fallet. Det är med stor sorg vi för första gången måste ställa in karnevalen sedan starten 1980. Om förutsättningarna för sammankomster ändras under hösten kommer Boo Folkets Hus att arrangera en rad mindre kulturarrangemang i Saltsjö-Boo.
Håll er uppdaterade här eller på facebook.
Vi vill passa på att önska er alla en trevlig sommar!

Vi räknar nu ner till karnevalen 2021 och håller kvar temat. Barnkonventionen.
Årets tema är ”Barnkonventionen” som ju blev lag 2020.01.01 och det glädjer oss mycket.
Läs mer och bli inspirerad. Kom gärna in och prata med oss och delta om du vill så mycket du kan. Vi är en ideell förening och alla goda krafter behövs. Vid frågor kontakta eric.malm@boofolketshus.se eller jessica.wilen@boofolketshus.se

I JUNI 2018 RÖSTADE EN MAJORITET I RIKSDAGEN FÖR
REGERINGENS FÖRSLAG ATT GÖRA FN:S KONVENTION
OM BARNETS RÄTTIGHETER TILL SVENSK LAG. BESLUTET
INNEBÄR ETT FÖRTYDLIGANDE AV ATT DOMSTOLAR OCH
RÄTTSTILLÄMPARE SKA BEAKTA DE RÄTTIGHETER SOM
FÖLJER AV BARNKONVENTIONEN. BARNETS RÄTTIGHETER
SKA BEAKTAS VID AVVÄGNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
SOM GÖRS I BESLUTSPROCESSER I MÅL OCH ÄRENDEN
SOM RÖR BARN. BARNKONVENTIONEN BIDRAR TILL ATT
SYNLIGGÖRA BARNETS RÄTTIGHETER. DET ÄR ETT SÄTT
ATT SKAPA EN GRUND FÖR ETT MER BARNRÄTTSBASERAT
SYNSÄTT I ALL OFFENTLIG VERKSAMHET. LAGEN TRÄDER I
KRAFT JANUARI 2020.

BARNKONVENTIONEN
KORT VERSION AV FN:s KONVENTION OM BARNS
RÄTTIGHETER INFÖR ORMINGE KARNEVAL 2020
Under några av artiklarna ger vi förslag på möjliga ingångar att omvandla text till uttryck i arbete kring karnevalen.

Artikel 1
Ett barn – det är varje människa under 18 år.
ARTIKEL 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får
diskrimineras.
ARTIKEL 3
Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
ARTIKEL 4
Konventionsstaterna ska sträva efter att till det yttersta av sina
tillgängliga resurser söka förverkliga barnets sociala, ekonomiska
och kulturella rättigheter. När resurserna inte räcker till bör man
söka lösningar genom internationellt samarbete.
ARTIKEL 5
Föräldrarna har det yttersta ansvaret för barnet och ska utifrån
utvecklingen av barnets egen förmåga säkerställa att det får
kännedom om och hjälp i att utöva sina rättigheter.
ARTIKEL 6
Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.

ARTIKEL 7-8
Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så
långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är. En stat får inte ta
ifrån barnet dess namn eller nationalitet.
Möjlig ingång: Flaggor

ARTIKEL 9
Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom
när det är för barnets bästa. Barn som inte bor med båda föräldrarna
ska ha rätt att träffa båda två regelbundet.

ARTIKEL 10
Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska
behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.
Möjlig ingång: Resväskor

ARTIKEL 11
Ett barn får inte föras bort eller hållas kvar i utlandet utan tillstånd.
Staten ska ingå avtal med andra länder för att bekämpa detta.

ARTIKEL 12–15
Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.
När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska
barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets
rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.
Möjlig ingång: Symboler

ARTIKEL 16
Varje barn har rätt till sitt privat- och familjeliv, hem och sin post och
ska skyddas mot ingripanden i dessa. Varje barn ska också skyddas
mot angrepp på sin heder och sitt anseende.

ARTIKEL 17
Alla barn har rätt att ta del av information från massmedia, som
syftar till att främja deras välfärd och utveckling. Massmedia ska
därför uppmuntras att sprida information särskilt riktad till barn,
samarbeta över gränserna, producera barnböcker, sprida information
på minoritetsspråk samt skydda barn mot skadligt innehåll.
Möjlig ingång: Tidningar, böcker

ARTIKEL 18
Båda föräldrarna har gemensamt det primära ansvaret för barnets
uppfostran och utveckling. Barnets bästa ska för dem komma i första
rummet.
ARTIKEL 19
Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot
vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare.
ARTIKEL 20–21
Barnet, som berövats sin familjemiljö, ska ha rätt till alternativ
omvårdnad. Vid adoption ska staterna säkerställa barnets bästa i
enlighet med gällande lagar.
ARTIKEL 22
Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp om det kommer ensamt
eller tillsammans med föräldrar eller annan person.
ARTIKEL 23
Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett
fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta
aktivt i samhället.

ARTIKEL 24
Barnet har rätt till hälso- och sjukvård. Alla länder ska arbeta för att
minska spädbarnsdödligheten och bekämpa sjukdomar och
undernäring och avskaffa traditionella, hälsofarliga sedvänjor.
Gravida och nyblivna mammor har rätt till hälsovård.
Möjlig ingång: Vårdpersonal, sjukvårdsartiklar

ARTIKEL 25
Ett barn som har omhändertagits för vård, skydd eller behandling har
rätt att få sin behandling och sitt omhändertagande granskat på
regelbunden basis.
ARTIKEL 26-27
Varje barn har rätt till den levnadsstandard som är skälig för att
trygga barnets utveckling. Föräldrarna har huvudsakligen ansvaret för
detta, men om de inte klarar av det, måste staten se till att det finns
stödprogram för att säkerställa detta. Även barnets sociala trygghet
ska säkerställas med t.ex. socialförsäkringar som ska ges till familjer
beroende på vilka tillgångar de har.

ARTIKEL 28–29
Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör
förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter
och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan
folken.
Möjlig ingång: Fredstema

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek
ARTIKEL 30
Barnet, som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar,
har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.
Möjlig ingång: Minoriteter

ARTIKEL 31
Vila och fritid
1.Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek
och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det
kulturella och konstnärliga livet.
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att
till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall
uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för
kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och
fritidsverksamhet.
Möjlig ingång: Dans, teater, musik, film, litteratur, cirkus, fritid,
spel, lekar, bollar, friluftsliv.

ARTIKEL 32
Barnet har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot
hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång och äventyrar
barnets hälsa.

ARTIKEL 33
Barnet har rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika.
Möjlig ingång: Antidrog-tema

ARTIKEL 34
Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och
mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.
ARTIKEL 35
Bortförande, försäljning eller handel med barn ska förhindras.

ARTIKEL 37
Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling och bestraffning. Inget barn får olagligt eller
godtyckligt berövas sin frihet. Barnet får inte bestraffas med livstids
fängelse eller dödsstraff. Varje frihetsberövat barn ska behandlas
humant och med respekt. Barnet har rätt att snarast möjligt få juridisk
hjälp. Barnet i fängelse har rätt till kontakt med och besök av sin
familj.
Möjlig ingång: Juridik

ARTIKEL 38
Konventionsstater skall vidta alla lämpliga åtgärder för att tillförsäkra
att barn under 18 år inte deltar i väpnade konflikter. Barn får inte
heller användas eller rekryteras av gerillarörelser m.fl.
ARTIKEL 39
Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr,
väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till
rehabilitering och social återanpassning.
ARTIKEL 40
Barnet, som är anklagat för brott eller blivit dömt för straffbara
handlingar, har rätt till en behandling som främjar barnets känsla för
värdighet och för andras mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter.
ARTIKEL 41
Rättigheterna i konventionen gäller inte om andra nationella lagar ger
barnet större möjligheter att förverkliga rättigheterna.
ARTIKEL 42
De stater som anslutit sig till konventionen åtar sig att göra
konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland
vuxna och barn.
ARTIKEL 43–45
Bestämmelser om hur alla länder som anslutit sig till konventionen
ska arbeta för att förverkliga den. En övervakningskommitté inom FN
granskar konventionsstaternas rapporter. FN-organ och
frivilligorganisationer kan också delta med information till FN.
ARTIKEL 46–54
Regler om hur stater kan ansluta sig till konventionen och när dessa
börjar gälla. En reservation som strider mot denna konventions
ändamål och syfte skall inte tillåtas.