Boo Folkets Hus
+

Kallelse till årsmöte BFH 2020

Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna till årsmötet i Boo Folkets Hus, onsdag 15 april kl.18.30

Välkommen till det 38:e årsmötet i Boo Folkets Hus – onsdag 15 april 2020 kl. 18.30
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, se nedan, vill vi bjuda in er till en idédiskussion om en viktig fråga, inte bara för föreningen utan för hela samhället.
Barnkonventionen är sedan 1:a januari 2020 lag i Sverige och styrelsen vill ta tillfället i akt att höra era idéer och synpunkter på hur vi som förening kan bidra till en utveckling som skapar så goda förutsättningar som möjligt för de barn som växer upp i Nacka idag. Känner du någon som i dagsläget inte är medlem i Boo Folkets Hus men som skulle vilja delta i diskussionen och kanske även bli medlem? Bjud med denna person, det finns möjlighet att teckna medlemskap på plats. Vi bjuder på årsmötesfika!
Kallelse Kallelse sker genom detta mail och genom publicering på föreningens hemsida och facebooksida, www.boofolketshus.se och www.facebook.com/BooFolketsHus/
Nomineringar till styrelseledamöter och revisorer
Lämnas senast 18 mars till Sven Ringmar, sammankallande i valberedningen.
E-post: sven.ringmar@gmail.com Post: Boo Folkets Hus, Utövägen 6, 132 30 Saltsjö-Boo.

Motioner och förslag till ärenden på dagordningen
Lämnas senast 18 mars till Camilla Fogelström, ordförande.
E-post: camilla.fogelstrom@gmail.com Post: Boo Folkets Hus, Utövägen 6, 132 30 Saltsjö-Boo.

Årsmöteshandlingarna delas ut vid årsmötet, men finns även tillgängliga i Boo Folkets Hus en vecka före årsmötet. De kan även beställas i förväg av Johan Rådmark, chef för Boo Folkets Hus.
E-post: johan.radmark@boofolketshus.se
Tel: 0709-99 90 66.

Dagordning för årsmötet Se nästa sida.

Varmt välkommen!
Camilla Fogelström, ordförande
Saltsjö-Boo 2020-02-26
www.boofolketshus.se
info@boofolketshus.se
Utövägen 6, 132 30 Saltsjö-Boo
tfn: 747 72 00
org: 814000-6613
pg: 24 52 98–5
bg: 914–28 94

Dagordning för Boo Folkets Hus årsmöte 2020-04-15
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet och agera rösträknare
5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
6. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år
7. Fråga om fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
10. Inkomna motioner
11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna
12. Beslut om antalet styrelseledamöter jämte suppleanter
13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
14. Val av revisorer jämte suppleanter
15. Val av valberedning varav en ledamot utses som sammankallande
16. Övriga ärenden
17. Årsmötets avslutning