Välkommen till det 39:e årsmötet i Boo Folkets Hus
– onsdag 28 april 2021 kl. 18.30

Vi har haft ett väldigt speciellt år med både en global pandemi som påverkat vår
verksamhet på olika sätt och den katastrofala brand som ställde föreningen helt utan
hus. Vi ser stora utmaningar framför oss och kommer framöver att bjuda in alla er
andelsägare och även andra för att tillsammans ta oss an denna process. Men först ska vi
avsluta året 2020 på årsmötet och du som andelsägare är varmt välkommen att delta.

Digitalt årsmöte med anmälan
Årsmötet genomförs i år helt digitalt på grund av pandemin. Alla andelsägare har rätt att
delta och rösta. För att kunna förbereda mötet på ett bra sätt vill vi att du anmäler dig.
Du kommer därefter att få en länk via vilken du kommer att kunna ansluta till mötet.
Anmälan: Senast den 23 april behöver du maila till styrelsenbfh@gmail.com

Kallelse
Kallelse sker genom detta mail och genom publicering på föreningens hemsida och
facebooksida, www.boofolketshus.se och www.facebook.com/BooFolketsHus/

Nomineringar till styrelseledamöter och revisorer
Lämnas senast 31 mars till Sven Ringmar, sammankallande i valberedningen.
E-post: sven.ringmar@gmail.com
Post: Boo Folkets Hus, Utövägen 6, 132 30 Saltsjö-Boo.

Motioner och förslag till ärenden på dagordningen
Lämnas senast 31 mars till Camilla Fogelström, ordförande.
E-post: styrelsenbfh@gmail.com
Post: Boo Folkets Hus, Utövägen 6, 132 30 Saltsjö-Boo.

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på Boo Folkets Hus hemsida en vecka före
årsmötet. De kan även beställas i förväg av Johan Rådmark, chef för Boo Folkets Hus.
E-post: johan.radmark@boofolketshus.se
Tel: 0709-99 90 66.

Varmt välkommen!
Camilla Fogelström, ordförande
Saltsjö-Boo 2021-03-08

Dagordning för Boo Folkets Hus årsmöte 2021-04-28
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet och agera
rösträknare
5. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
6. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år
7. Fråga om fastställande av balansräkning
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
10. Eventuellt inkomna motioner
11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna
12. Beslut om antalet styrelseledamöter jämte suppleanter
13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
14. Val av revisorer jämte suppleanter
15. Val av valberedning varav en ledamot utses som sammankallande
16. Övriga ärenden
17. Årsmötets avslutning